675656924 info@easy-party.es

Termes i condicions d'ús

Li recordem que vostè accepta expressament el seu consentiment amb els “Termes i condicions d’ús” així com el “Avís Legal” i la “Política de Privacitat” en fer efectiu l’ingrés del 50% de la quantia total de la reserva.

Pot consultar-los a la nostra pàgina web www.easy-party.es

EASY PARTY – TERMES I CONDICIONS D’ÚS

 

1.- Introducció

El present document té per finalitat regular els TERMES o CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ del servei de Reserva (d’ara endavant Reserva, o el servei) i les normes d’ús de les sales EASY PARTY (d’ara endavant EP), propietat de Pedro Juan Baños Cairat, amb domicili social a Lleida, carrer Manuel del Palacio núm. 10-12, 25002, amb NIF 37383751B, i telèfon núm. 675656924. Els Termes «Vostè» i «Usuari» s’empren aquí per referir-se a tots els individus o entitats que per qualsevol raó accedeixin a                    www.easy-party.es o utilitzin els serveis.
La utilització d’aquests serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascun dels Termes i/o Condicions Generals -que es consideraran automàticament incorporades en el contracte que se subscrigui amb EP, sense que sigui necessària la seva transcripció escrita en el mateix- recollides en la última versió actualitzada d’aquests Termes i/o Condicions Generals.
EP es reserva el dret de modificar periòdicament, a la seva discreció i sense previ advertiment, els presents termes i condicions d’ús.

 

2.- Ús dels serveis de Reserva de EASY PARTY

      2.1.- Serveis de Reserva

a) Els serveis Reserva tenen per finalitat la reserva d’una sala en qualsevol dels locals de EP. LA UTILITZACIÓ D’AQUESTS SERVEIS, SUPOSARÀ L’ACCEPTACIÓ PLENA I SENSE RESERVES, I LA VALIDESA, DE TOTES I CADASCUN DELS TERMES O CONDICIONS GENERALS -QUE ES CONSIDERARAN AUTOMÀTICAMENT INCORPORADES EN EL CONTRACTE QUE SE SUBSCRIGUI AMB EP, SENSE QUE SIGUI NECESSÀRIA LA SEVA TRANSCRIPCIÓ ESCRITA EN EL MATEIX- RECOLLIDES EN LA ÚLTIMA VERSIÓ ACTUALITZADA D’AQUESTS TERMES I/O CONDICIONS GENERALS. Especialment, a efectes enunciatius però no limitatius, l’usuari s’obliga a complir les normes d’ús de la sala que apareixen penjades a cada sala en un lloc visible i en concret l’usuari s’obliga a no utilitzar confeti, a no pegar res a les parets, a deixar la sala en el mateix estat de neteja i ordre en què li va ser lliurada i a estar present al finalitzar la festa, fins que vingui personal d’EASY-PARTY a tancar la sala (un quart d’hora abans de la finalització de la festa)

b) Procediment de contractació: En utilitzar el servei i una vegada emplenat i enviat el formulari de reserva a través de www.easy-party.es o una vegada enviada una petició de reserva a l’adreça de correu electrònic reservas@easy-party.es, l’usuari rebrà un e-mail que li facilitarà les instruccions i els passos a seguir amb la finalitat de confirmar la reserva. Aquesta no quedarà en cap cas confirmada fins que l’usuari hagi realitzat tots els passos que figuren en l’e-mail abans esmentat. Una vegada realitzats tots els passos, l’usuari rebrà un e-mail de confirmació en el qual s’inclourà la confirmació que la seva ordre de compra està confirmada. Si vostè és consumidor, una vegada EP hagi rebut el 50% de l’import íntegre corresponent a la seva reserva, rebrà un e-mail confirmant-li la mateixa, aquest e-mail li serveix com a comprovant de la seva reserva. Encara que s’hagi realitzat el pagament, la reserva NO es considera realitzada fins que el client rep el e-mail de confirmació esmentat. Per tant, en cas de no rebre el e-mail és obligació del client posar-se en contacte amb EP per aclarir la incidència i poder verificar si la reserva ha arribat o no a bon fi.

c) Garantia: La reserva queda confirmada i pagada al 50% mitjançant ingrés al compte que EP hagi facilitat. En cas de no presentar-se a l’hora convinguda en el local o de fer-ho amb més de 15 minuts de retard, es considerarà que la festa ha estat cancel·lada i es cobrarà l’import pagat del 50% en concepte de despeses de cancel·lació.

El pagament del restant 50% i dels serveis extra que s’hagin contractat es farà en el mateix local abans de començar la festa. Per assegurar que l’usuari que ha reservat és el mateix que acudeix, l’usuari haurà de presentar-se i acreditar que és la mateixa persona mitjançant la presentació del DNI o un altre document d’identitat si així l’hi requereix el personal de EP. De moment, el pagament només es pot realitzar en efectiu.

En el moment del pagament del restant 50% i dels serveis extra contractats es prendrà nota de les dades d’una targeta de crèdit per, si escau, poder fer efectiu el cobrament de qualsevol desperfecte que es produeixi a la sala, ja sigui provocat pel client o per qualsevol dels seus convidats. Les dades a facilitar són el nom del titular, els 16 dígits de la targeta i la data de caducitat.

Per favor, recordi que en acceptar els nostres Termes i Condicions, vostè està d’acord en què qualsevol dany causat per vostè o els seus convidats se li carregui a la targeta de crèdit que ens ha proporcionat i que vostè també es responsabilitza per qualsevol dany que excedeixi de l’import que es pugui carregar en aquesta targeta de crèdit o de dèbit.

d) Resolució del contracte o cancel·lació de la reserva: Segons l’establert en el punt anterior, si l’usuari no es presenta en el local a l’hora convinguda (màxim 15 minuts més tard) EP considerarà la reserva cancel·lada i es cobrarà l’import pagat del 50% en concepte de despeses de cancel·lació.

L’usuari podrà cancel·lar la seva reserva fins tres setmanes abans del dia de la festa que es pretén cancel·lar, retornant l’import pagat com a paga i senyal (excepte dies especials).

L’usuari també pot cancel·lar la seva reserva i canviar-la per un altre dia (segons disponibilitat) sempre que ho faci amb una antelació mínima de 48 hores prèvies a l’inici de la festa (excepte dies especials) que l’usuari pretén cancel·lar. En aquest supòsit, l’usuari disposarà d’un termini d’un any, comptat des del dia en què s’anava a celebrar la festa cancel·lada, en el qual ha de fixar la nova reserva i celebrar la festa. És a dir, si la reserva a cancel·lar era per al dia 01/06/2014, la nova festa s’ha de celebrar per tot i com a màxim el 01/06/2015. Transcorregut aquest termini d’un any sense que l’usuari hagi realitzat una nova reserva per a una data anterior a un any des de la data en què s’anava a celebrar la festa que va ser cancel·lada, EP considerarà la festa DEFINITIVAMENT cancel·lada i es cobrarà l’import pagat del 50% en concepte de despeses de cancel·lació. Excepte en les cancel·lacions realitzades amb un mes d’antelació a la data de la festa que es pretén cancel·lar, en cap altre cas, EP retornarà la quantitat pagada en concepte de reserva, sinó que l’aplicarà a la nova reserva que realitzi l’usuari. Aquest servei de canvi de reserva té un cost de 10 euros, que es cobren en el moment de fer la nova reserva.
Es consideren dies especials els que apareixen amb una tarifa especial a la pròpia pàgina de reserves. De manera enunciativa i no limitativa es consideraran les següents dates: 24 DESEMBRE, 25 DESEMBRE, 26 DESEMBRE, 31 DESEMBRE, 23 JUNY. La cancel·lació de reserves en dies especials es regeix per les mateixes normes establertes en el punt anterior excepte quant a l’antelació mínima que en lloc de 72 hores serà de 7 dies naturals. Passat aquest llindar, EP cobrarà en concepte d’indemnització les despeses de cancel·lació, que ascendiran a l’import del 50% del preu convingut del lloguer de la sala (IVA i taxes incloses).

i) Preus: Els preus només són vàlids per escrit i durant el termini que en ells s’indiqui. Quan existeixin raons justificables, EP es reserva el dret a modificar aquestes tarifes sense previ avís. Els preus relatius a la reserva s’indicaran durant el procés de reserva. Als preus se’ls aplica l’IVA, sense perjudici que se’ls apliquin també impostos addicionals conforme a la regulació local vigent en cadascuna de les ciutats. Els referits impostos locals hauran de ser abonats directament en el local.

2.2. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis d’acord amb la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que es disposa en els presents Termes i Condicions Generals de Contractació. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar els serveis, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris a l’establert en els presents Termes i Condicions Generals de Contractació, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar els serveis, EP i/o la seva imatge.

2.3 EP podrà, per a major agilitat i en benefici dels usuaris, modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els serveis prestats, o les Condicions d’operativitat, tècniques i d’ús dels serveis. De la mateixa manera, els usuaris, a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de EP, podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l’adreça de correu electrònic info@easy-party.es

2.4 A més d’utilitzar les sales d’EP amb la diligència i cura deguts, els usuaris es comprometen en concret a:

 • Lliurar la sala amb puntualitat a l’hora contractada per a la fi de l’esdeveniment i deixar la sala neta i ordenada i en el mateix estat en el qual s’ha lliurat
 • No trencar ni danyar, ja sigui de forma greu o lleu, cap dels objectes propietat de EP i especialment aquells que formen part del mobiliari, electrodomèstics i decoració de la sala, així com els elements estructurals tals com a parets, sostre, cristalls, instal·lacions elèctrica i/o d’aigua i/o de qualsevol altre tipus, etc.
 • Deixar totalment buits i nets tant el frigorífic com el congelador i el microones.
 • Que un adult acompanyi sempre als nens als serveis.
 • Retirar tot allò que els usuaris o els seus convidats hagin portat a la sala.
 • Assegurar-se que la porta es troba tancada en tot moment durant el transcurs de la festa i a controlar l’accés dins de la sala durant tot el període de temps contractat.
 • Estar present en finalitzar la festa, quan l’encarregat de EP vagi a tancar la sala.
 • Que durant tota la festa hi hagi present almenys un adult major de 30 anys.
 • Utilitzar la piscina de boles respectant estrictament les normes que figuren a l’entrada de la mateixa.
 • Respectar el descans dels veïns, i especialment al que es refereix al soroll que pugui fer-se tant dins de la sala com en l’exterior; així com no danyar cap element de la façana de l’edifici i mantenir els voltants de la sala en un estat net.
 • No re alquilar la sala a un tercer, encara existint qualsevol tipus de relació de parentiu.Està totalment prohibit:

 

 • Utilitzar amplificador de so així com qualsevol aparell reproductor de música o televisió que no sigui el propi de la sala.

 

 • Tirar confeti, serpentines i/o esprais a l’interior de la sala.

 

 • Pegar qualsevol tipus d’adhesiu en les parets i/o penjar decoracions fora dels punts assenyalats per EP per a tal fi

 

 • Pujar i/o saltar sobre els sofàs, taules o qualsevol altre element del mobiliari, així com en el billar i el futbolí i de qualsevol altre element de la sala que pugui suposar un risc de caiguda i lesió

 

 • Copejar els televisors o fer un mal ús d’ells

 

 • Moure del seu lloc qualsevol element de la sala i, en concret, el billar, el futbolí, la piscina de boles, el mobiliari i els televisors.

 

 • Treure o tirar boles de billar o del futbolí fora de les taules de billar i futbolí, així com assegurar que els menors de 7 anys no juguen a les màquines recreatives.

 

 • Posar begudes o menjar sobre el billar o el futbolí

 

 • Tirar joguines al sòl o fer un mal ús d’elles

 

 • Introduir joguines o menjar al parc de boles, en contra de l’establert en les normes d’ús del parc de boles indicades a l’entrada d’aquest

 

 • Utilitzar els penjadors o altres elements no considerats com a jocs, com a joguines.

 

 • Fumar a l’interior de la sala, així com l’entrada o el consum de drogues o qualsevol altre tipus de substàncies estupefaents i/o il·legals

 

 • L’entrada de qualsevol tipus de mascota, excepte autorització expressa i per escrit per part de EP

 

 • L’ús de pilotes dins de la sala, excepte aquelles que són facilitades per EP.

 

2.5 EP es reserva el dret a entrar a qualsevol sala durant el desenvolupament de la festa per comprovar que aquesta es desenvolupa conforme a les esmentades normes d’ús, la moral, els bons costums i l’ordre públic. En cas que el personal d’EP consideri que la festa no s’està desenvolupant conforme a l’anterior, EP es reserva el dret a donar el lloguer de la sala (i, en conseqüència, la festa) per finalitzat i exigir la immediata evacuació de la sala del client i dels seus convidats.

3. Protecció de les dades personals dels usuaris per part d’EASY PARTY
Visitar www.easy-party.es no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre sí mateix. No obstant això, www.easy-party.es, amb el propòsit de complir amb les finalitats establertes en la present Política de Protecció de Dades, haurà de demanar als usuaris que facilitin certa informació sobre si mateixos (d’ara endavant «Dades Personals») per poder utilitzar els serveis prestats per www.easy-party.es.

www.easy-party.es, amb caràcter previ a qualsevol obtenció de Dades Personals, posarà a la disposició dels usuaris la seva Política de Protecció de Dades (Avís Legal i Política de Privadesa) i els Termes i Condicions d’Ús. L’usuari tindrà l’opció de prestar la seva acceptació i consentiment al tractament de les seves Dades Personals per part de www.easy-party.es de conformitat amb la present Política de Protecció de Dades. No obstant això, si no accepta els termes de la Política de Protecció de Dades, l’usuari no podrà utilitzar els serveis prestats per www.easy-party.es.

www.easy-party.es prohibeix expressament que els menors de catorze anys facilitin Dades Personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors. En cas de ser menor de catorze anys i no tenir aquest consentiment, no faciliti Dades Personals a www.easy-party.es ni utilitzi els nostres serveis.

L’usuari haurà de facilitar a www.easy-party.es les Dades Personals que se li puguin requerir en ocasió de realització de reserva o alta com a usuari. Li informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporats en un fitxer del qual és responsable EP, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviar-li informació, relacionada amb l’entitat, que pogués ser del seu interès. En el moment de la recollida de les Dades Personals, excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, l’usuari podrà voluntàriament facilitar les Dades Personals, sense que la falta de contestació impliqui un minvament en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents (tret que s’indiqui una altra cosa). No obstant això, la negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la impossibilitat d’accedir al servei pels quals eren sol·licitades. Les Dades Personals seran tractades amb el grau de protecció legalment exigible per garantir la seguretat dels mateixos i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, sent l’usuari conscient i acceptant que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

En ocasió de petició de pressupost o alta com a usuari, autoritza expressament al fet que les seves dades siguin cedides a les societats del GRUP EP i/o a altres tercers interessats que correspongui, requisit imprescindible per poder prestar el servei sol·licitat. EP es compromet a usar les dades recollides mitjançant aquest formulari únicament per a la finalitat anteriorment esmentada. L’interessat declara tenir coneixement de la destinació i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula. L’enviament de les dades implica l’acceptació de les clàusules exposades. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho mitjançant carta certificada a la següent adreça: carrer Manuel del Palacio núm. 10-12, 25002 – Lleida.

4.Ús correcte dels continguts de la WebSite per l’Usuari.

4.1 EP declara que els drets de propietat industrial (marques, noms comercials, continguts, textos, imatges, sons, vídeos, programari, estructura de la web, gràfics, icones, dibuixos industrials, disseny, informació o animacions, etc.) que apareixen en aquesta pàgina web són de la seva propietat i/o es troben legítimament explotats en virtut d’acords o llicències d’ús, trobant-se degudament protegits per la Normativa existent sobre Propietat Industrial. Els drets sobre els materials i continguts corresponen íntegrament a www.easy-party.es o a tercers que hagin estat autoritzats mitjançant contracte per escrit. S’obliga a l’Usuari a usar la pàgina web de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 1. Suprimir, eludir o manipular el «copyright», marques i altres dades identificatives dels drets d’EP o dels seus titulars incorporats als continguts i/o productes comercialitzats des de la pàgina web d’EP, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els mateixos.
 2. Emprar els continguts i, en particular, la informació d’EP obtinguda a través de la seva pàgina web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial i/o missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones.
 3. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 4. En general, utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic. EP no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la seva pàgina web.
 5. Queda prohibida qualsevol forma de transmissió, distribució, emmagatzematge, comunicació pública, posada a disposició, reproducció, enginyeria inversa, préstec o lloguer i qualsevol altre acte d’explotació pública respecte a la present pàgina web, contingut i informació del mateix. La utilització de la pàgina web per part de l’usuari, no comporta la cessió de titularitat, dret, llicència o interès algun sobre aquesta propietat intel·lectual, per la qual cosa l’usuari podrà utilitzar els continguts per a les seves pròpies necessitats, però no per realitzar cap tipus d’explotació (directa o indirecta) de caràcter comercial.

4.2. Procediment en cas de violació de drets de propietat intel·lectual: En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts ha estat introduït a la seva pàgina web amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual haurà d’enviar una notificació a EP amb indicació completa i precisa de les seves dades i dels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits així com la pàgina web.

5. Dret de Modificació dels Termes i/o Condicions Generals de contractació

EP es reserva el dret de modificar les presents Termes i/o Condicions Generals de contractació, informant als usuaris de les modificacions efectuades a través de www.easy-party.es.

www.easy-party.es es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a aquesta pàgina web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes en el contingut o serveis de la mateixa.

6. Exclusió de garanties i de responsabilitat

6.1. EP no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat dels serveis posats a la disposició de l’usuari, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis que puguin deure’s a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada, així com intentar restablir immediatament la interrupció, posant a la seva disposició, en la mesura de les seves possibilitats, mitjans alternatius.

6.2. EP no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l’absència de virus o elements en els continguts, que puguin produir alteracions al programari o maquinari dels usuaris o persones que visitin les pàgines, per la qual cosa no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se dels mateixos. En cap cas www.easy-party.es serà responsable de qualsevol dany o perjudici, que resulti de l’ús, accés, ineptitud per a l’ús del contingut d’aquesta pàgina web o sigui causat per qualsevol fallada en el funcionament, omissió, interrupció, demora en la transmissió, virus informàtic o fallada en la línia (inclosos danys directes, incidentals, derivats, indirectes o penals i qualssevol altres que poguessin derivar-se encara quan no es trobin compresos en els anteriorment citats) amb independència que tal pèrdua o dany, tingui origen contractual o extra contractual, sorgeixi de la nostra negligència, responsabilitat objectiva o de qualsevol altre tipus i fins i tot encara que siguem expressament informats de la possibilitat de tal pèrdua o dany. És responsabilitat de l’usuari utilitzar un programari antivirus per comprovar qualsevol material descarregat de la pàgina web i assegurar la compatibilitat de tal programari amb el seu equip i també assumir el cost total dels serveis, reparacions o correccions necessàries.

6.3. Si EP, malgrat actuar amb la previsió i diligència degudes, no pogués facilitar les sales contractades per raons que no els siguin imputables i si existís impossibilitat de prestar els serveis en les condicions pactades, EP oferirà a l’usuari, sempre que sigui possible, la possibilitat d’optar per el reemborsament total de l’abonat o per la seva substitució per un altre de similars característiques quant a categoria o qualitat. si de la substitució el servei resultés d’inferior categoria o qualitat, EP haurà de reemborsar la diferència.

6.4. L’Usuari assumeix que Internet no és un mitjà completament segur i per tant, www.easy-party.es no pot garantir que qualsevol informació o material que l’usuari enviï, col·loqui o transmeti a través de la web estigui lliure d’utilització o accés no autoritzat. No obstant això, www.easy-party.es adoptarà mesures per preservar la seguretat del lloc d’acord amb criteris raonables. www.easy-party.es no és responsable dels continguts enviats, utilitzats i/o inclosos en els serveis per qualsevol tercer, ni de l’accés no autoritzat o alteració de les seves transmissions o dades, de qualsevol material o dades enviades o rebudes o no enviats, ni de cap transacció que tingués origen en aquesta pàgina web. www.easy-party.es únicament es responsabilitza de les conductes i continguts propis i per tant, no respondrà d’informacions, manifestacions, opinions o conductes manifestades per l’usuari.

6.5. www.easy-party.es no garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud o veracitat de continguts i serveis disponibles en llocs pertanyents o gestionats per tercers als quals l’usuari accedeixi per mitjà de links o dispositius tècnics d’enllaç des d’aquest lloc web. www.easy-party.es no controla el contingut d’aquests llocs web, ni ofereix ni comercialitza, els productes i serveis disponibles en els llocs web així enllaçats, ni assumeix en conseqüència responsabilitat alguna, directa o indirecta, pels danys, perjudicis o costos ocasionats en relació amb la utilització dels mateixos.

7. Obligacions i responsabilitats dels Usuaris i utilització de la informació rebuda:
L’usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina conforme a la llei i als presents Termes i Condicions d’Ús, respectant la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, a fer un ús correcte i lícit dels seus serveis i continguts i en particular, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, a:

 • No difondre continguts o propaganda de caràcter homòfob, racista, xenòfob, pornogràfic, discriminatori, difamatori, apologia del terrorisme o contraris als drets humans o aquells que de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.
 • No interferir amb l’ús o gaudir dels serveis o continguts per altres usuaris o amb l’ús o gaudir de continguts similars per part d’altres persones o entitats, intentar o obtenir accés de forma no autoritzada als serveis o continguts.
 • No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics pertanyents a EP els seus proveïdors o de tercers.
 • No crear identitats falses per enganyar a tercers respecte a la identitat del remitent o origen del missatge, ni recopilar o recaptar informació sobre tercers sense el seu consentiment o proporcionar a tercers adreces de correu electrònic alienes, ni infringir el dret a la intimitat o a la pròpia imatge o qualssevol altres drets de tercers.
 • No accedir o intentar accedir de forma no autoritzada als serveis o continguts, a altres comptes, sistemes informàtics o a xarxes connectades amb aquests per mitjà de la cerca automàtica de contrasenyes o per altres mitjans.
 • No utilitzar el servei per a l’enviament de cartes en cadena, missatges no desitjats, “spamming” o qualssevol altres missatges, comercials o no, duplicatius o no sol·licitats, o qualsevol altra actuació que impliqui transmissió de qualsevol programa perjudicial, nociu, no sol·licitat o il·legal, ni utilitzar de forma indeguda els xats, grups de notícies, fòrums o altres serveis que EP pogués facilitar a través de la pàgina web.

 

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que *EP pugui sofrir directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d’aquests Termes i Condicions d’Ús o de qualssevol altres obligacions legals que fossin aplicables i mantindrà indemne a EP enfront de qualsevol sanció, reclamació o demanda que pogués interposar-se per un tercer, inclosos organismes públics, contra EP com a conseqüència de la violació de qualsevol dret de tercers per part de dita usuària per la utilització de la pàgina web o dels serveis i materials vinculats al mateix en forma contrària a aquests Termes i Condicions d’Ús o a la legislació aplicable. EP es reserva el dret a defensar i controlar amb exclusivitat qualsevol reclamació d’aquest tipus i l’usuari es compromet a cooperar enterament amb EP en aquesta defensa.

 

EP no tindrà obligació de supervisar el Servei ni l’ús efectuat per l’usuari ni conservar els continguts de cap sessió de l’usuari. No obstant això, podrà restringir, suspendre o impedir l’accés a la pàgina web i als serveis en els continguts, inclosos els interactius, si considera que l’usuari ha violat aquests Termes i Condicions d’Ús o infringit la legislació vigent, sense perjudici d’exercitar les accions que legalment li corresponguin. En cas d’incompliment per l’usuari dels presents Termes i Condicions d’Ús o de la legislació vigent podrà, sense que això de lloc a qualsevol tipus d’indemnització, retirar de la seva pàgina web els continguts il·legals, podent actuar tant al seu criteri, com a petició de tercer afectat, de conformitat sempre amb la legislació vigent.

EP no assumeix l’obligació de mantenir la confidencialitat, el secret o la propietat de qualsevol informació o material rebut de l’usuari. Tot suggeriment, idea, concepte creatiu, gràfic o una altra informació que es rebi en aquesta pàgina web serà propietat exclusiva i indefinida de EP i es considerarà cedida a títol gratuït. L’usuari accedeix, per tant, a la seva utilització i publicació per EP per a qualsevol fi que aquesta consideri adequat, sense assumir responsabilitat alguna per pèrdua o dany sofert per l’usuari com a resultat de tal ús o publicació, quedant fora de perill els drets que l’usuari pugui tenir d’acord amb la Llei de Protecció de Dades o anàlogues, fins al punt en què tals drets puguin ser exclosos.

8. Fotos que apareixen en www.easy-party.es:

Sobre les fotografies que es mostren en www.easy-party.es, hem fet tot el possible per únicament utilitzar fotos de l’equip de EP o fotos amb llicència lliure d’ús en tot tipus de pàgines web (fins i tot comercials), a l’estil de creative commons attribution sense l’etiqueta “non comercial”. Si algú detecta una fotografia la llicència de la qual no ens permet mostrar-la aquí (o de la qual hem oblidat incloure la signatura), li estarem molt agraïts si ens avisa a info@easy-party.es, i esmenarem l’error en un termini màxim de 24 hores.

9. Salvaguarda dels Termes i/o Condicions Generals de contractació:

Si una de les estipulacions dels presents Termes i/o Condicions Generals de contractació fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Termes o Condicions Generals es mantindran en els Termes acordats. EP es compromet a substituir l’estipulació afectada per la nul·litat aproximant-se el més possible a la intenció inicialment perseguida per les parts.
CAP ESTIPULACIÓ EN AQUEST CONTRACTE AFECTARÀ DE CAP MANERA LES DISPOSICIONS IMPERATIVES EN MATÈRIA DE CONSUMIDORS. SI VOSTÈ NO ÉS UN CONSUMIDOR, VOSTÈ RENUNCIA EXPRESSAMENT Al SEU DRET DE DESISTIMENT.

10. www.easy-party.es i acceptació de les normes d’ús:


L’usuari és conscient que l’ús dels serveis de Reserva, implica l’acceptació plena i sense reserves de cadascuna de les clàusules integrants de les Normes d’Ús de www.easy-party.es, en la versió publicada per EP en el moment mateix que l’usuari contracti el servei. Aquestes normes d’ús complementen els presents Termes o Condicions Generals en tot allò en el que a aquestes no s’oposin. Per això, l’usuari haurà de ser conscient de la importància de consultar les normes de la present pàgina, amb anterioritat a l’accés i/o ús d’això serveis.

11. Llei aplicable i Jurisdicció competent:

Aquests Termes i Condicions d’Ús es regeixen per la Llei Espanyola. EP i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi o a qualsevol altre que, si escau, pogués correspondre’ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari. Constitueix aquest contracte l’expressió completa i íntegra de l’acord entre EP i l’usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com a orals, que hagin existit prèviament entre tots dos.
A més d’aquests Termes i Condicions d’Ús, l’usuari haurà de llegir i acceptar l’Avís Legal i Política de Privadesa.

 

 

 

EASY-PARTY – AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVADESA

1. Deure d’Informació, Finalitat

A través del present document (en el que segueix), es regula la política de privadesa de la pàgina web www.easy-party.es que, sota la titularitat de Pedro Juan Baños Cairat, amb domicili social a Lleida, carrer Manuel del Palacio núm. 10-12, 25002 i NIF núm. 37383751B, es posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

L’usuari dels serveis de Reserva oferts a través de www.easy-party.es, està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal (d’ara endavant, Dades Personals). La informació personal que ens faciliti a través dels diferents formularis, en els correus electrònics o qualsevol altre mitjà que es presenten en aquest lloc web, passarà a ser introduïda en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat www.easy-party.es, i es mantindrà confidencial i protegida. En tal sentit, www.easy-party.es informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que aquesta entitat ostenta fitxers amb dades personals, adequadament notificats i/o registrats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per tot això, l’usuari accepta de forma expressa i plenament i sense reserves que EP tracti les seves dades personals de forma automatitzada i els incorpori a un fitxer “CLIENTS” amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els seus serveis, fitxer del que és responsable EP.

Tret que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades obligatòries previstes com a tals en els diversos formularis que puguin disposar-se o es disposin a través de la pàgina web. En cas de no subministrar les dades benvolgudes com a necessàries, www.easy-party.es, podrà decidir lliurement no procedir al registre de l’usuari, arribat el cas, o bé denegar l’accés als continguts, serveis o actuacions disposades a través de la pàgina web.

L’usuari haurà d’emplenar els formularis que es continguin amb dades veritables, exactes, complets i/o actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a www.easy-party.es, o a tercers com a conseqüència de la inobservança de tals aspectes.
www.easy-party.es prohibeix expressament que els menors de catorze anys facilitin Dades Personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors. En cas de ser menor de catorze anys i no tenir aquest consentiment, no faciliti Dades Personals a www.easy-party.es ni utilitzi els nostres serveis.

Té sempre dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les dades personals que ens hagi proporcionat, establerts en la Llei Orgànica 15/1999. Pot fer-ho mitjançant carta certificada al carrer Manuel del Palacio núm. 10-12, 25002 – Lleida.

2. Consentiment de l’interessat:

A causa de les característiques pròpies de l’activitat i els serveis d’EP i per al perfecte desenvolupament i consecució dels seus objectius, es fa necessària les cessions de dades personals a tercers. Aquestes cessions o transferències de dades personals poden dirigir-se a les societats del GRUP EP i/o a altres tercers interessats, sent requisit imprescindible per poder prestar el servei sol·licitat. La cessió de dades de caràcter personal a tals entitats té com a exclusiva finalitat la correcta prestació dels serveis que EP ofereix. Per tot això, en acceptar aquest Avís legal i els Termes i Condicions d’Ús, l’usuari autoritza expressament al fet que les seves dades siguin cedides a les societats del GRUP EP i/o a altres tercers interessats.

De la mateixa manera, el consentiment de l’usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. EP garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers.

3. Seguretat:

Les operacions de consulta de dades de compte d’usuari i de petició de serveis o productes a través de la pàgina web www.easy-party.es es realitzen mitjançant un servidor segur. El programari d’aquest servidor codifica la informació que l’usuari introdueix abans de transmetre-la a EP. Així mateix, EP disposa d’estrictes procediments de seguretat relatius a l’emmagatzematge i revelació de dades a fi d’evitar tot accés no autoritzat als mateixos, d’acord amb el que disposa l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal vigent a Espanya.

4. Deure Secret i Confidencialitat:

www.easy-party.es es compromet a complir amb el deure secret i de confidencialitat respecte a les dades personals contingudes en els fitxers amb dades personals sota la seva responsabilitat, d’acord amb la legislació que, a cada moment, resulti aplicable, encara que revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Els usuaris de www.easy-party.es garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats.

El document electrònic en el qual es formalitza la reserva s’arxiva electrònicament durant el termini legalment establert. Els clients podran accedir a les seves dades exercint els seus drets d’accés corresponents a la forma descrita anteriorment.

5. Informació sobre Cookies:

Les cookies són petits fitxers de dades generats a través d’instruccions enviades pels servidors web als programes navegadors dels usuaris i que es guarden en un directori específic del terminal d’aquests, amb l’objectiu de recopilar informació compilada pel propi fitxer.

L’usuari autoritza a www.easy-party.es per obtenir i emmagatzemar dades i/o informació identificable relatius a la connexió o utilització de fitxers de verificació o registre en el disc dur de l’usuari (per exemple el programa de búsquedes o browser que utilitza, el tipus de sistema operatiu del terminal, o el nom del website a través del qual es connecta a www.easy-party.es). L’usuari autoritza www.easy-party.es a que introdueixi en el terminal de l’usuari informació en forma de cookies que podrà ser utilitzada per EP per fins estadístics, de seguretat i/o fins comercials.

Les cookies d’EP s’associen només amb usuaris anònims i els seus terminals, sense proporcionar dades que permetin deduir dades personals de l’usuari i no poden llegir dades dels disc durs d’aquests ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors de websites.

 

www.easy-party.esrecorda al usuari que la majoria de browsers de la red permeten als usuaris esborrar les cookies del disc dur del seu ordinador, bloquejar-les o rebre un missatge abans de gravar una cookie, i que els usuaris també poden configurar el seu navegador per ser avisats en pantalla de la recepció de cookies per impedir la seva instal·lació als seus discs durs.

Per obtenir ajuda sobre aquestes funcions accedeixi a les instruccions o manuals del seu browser o del seu navegador, o a la pantalla d’ajut.

6. Modificació de la Política de Privacitat.

www.easy-party.es es reserva el dret de modificar la Política de privacitat, per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials que resultin d’aplicació, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella es produeixin. A tal fi, lis recomanem que cada cop que accedeixin a la pàgina web, o a qualsevol dels seus continguts o serveis, llegeixin amb detall la present política de privacitat. En cas de dubte o controvèrsia relatives a la nostra política de privacitat i de protecció de dades personals l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres dirigint-se a la direcció de correu electrònic info@easy-party.es

A demés d’aquest Avís Legal i Política de Privacitat, l’usuari tindrà que llegir i acceptar el termes i condicions d’ús.